Peer Reviewers

Raihani - UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Suryan A. Jamrah - UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Bambang Sumintono - Universiti Malaya