Pemikiran Amirulloh Sarbini dan Ahmad Khusaeri tentang Pendidikan Akhlak Remaja

Authors

  • Dina Liana STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
  • Mardiah Mardiah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DOI:

https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.147

Keywords:

Amirulloh Sarbini, Remaja, Akhlak, Ahmad Khusaeri

Abstract

Pendidikan pada remaja sebagai generasi penerus adalah keharusan bagi orangtua, orangtualah yang memegang peranan sangat dominan dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan kedua orangtua di awal pertumbuhan anak merupakan titik mula yang sangat menentukan kesuksesan dan keberhasilannya dalam mengemban amanat sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang bersumberkan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Keberhasilan proses pendidikan dalam mengantarkan anak mencapai tujuan yang diharapkan, tidak terlepas dari peranan metode yang digunakan, dalam proses pendidikan metode mempunyai kedudukan sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan metode. Sebab jika salah mengambil suatu metode, tujuan pendidikan tidak akan tercapai bahkan akan membawa mudharat terhadap anak didik. Rumusan masalah yaitu; bagaimana biografi Amirulloh Syarbini dan Akhmad Khusaeri, bagaimana pemikiran mereka tentang pendidikan akhlak remaja, serta metode apa yang cocok dalam Mendidik Akhlak Remaja.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amirulloh Syarbini dan Akhmad Khusaeri, Kiat-Kiat Islami Mendidik Akhlak Remaja, (Jakarta, Gramedia, 2012)
Abdullah Nâshih Ulwan, Tabîyah Al-Aulad Fi al-Islam (Pendidikan Anak Dalam Islam) Terj. Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 1
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustka Al-Fatih, 2005)
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. 31
Moeslichatoen R, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
Musa Turoichan, Kado Perkawinan, Kiat Menciptakan Surga Dalam Rumah Tangga, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2009)
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005)
Mulyadhi Kartanegara, Mozaik Khazanah Islam, Bunga Rampai dari Chicago, (Jakarta: Paramadina, 2000)
Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-10
Riduan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2015)
Ramayulis, Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem dan pemikiran para tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009)
S. Nasotion, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. 5
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama, 1995)

Downloads

Published

2020-01-28

How to Cite

Liana, D., & Mardiah, M. (2020). Pemikiran Amirulloh Sarbini dan Ahmad Khusaeri tentang Pendidikan Akhlak Remaja. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, 5(01), 97–119. https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.147